БОНУСНА ПРОГРАМА “ПОРТФЕЙЛ”

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА БОНУСНА ПРОГРАМА “ПОРТФЕЙЛ”

 Термини:

 

  • Портфейл – всеки регистриран потребител може да заделя бонуси в неговият личен портфейл, като размера на бонусите се формира от определени проценти от стойността на направените поръчките, които се трупат като отстъпки. Точните проценти на бонусите се определят от Търговеца.

 

Натрупаните бонуси могат да се ползват само за приспадане от стойността на дадена поръчка и левовата им равностойност не подлежи на заплащане от страна на Търговеца под друга форма

 

  • Ползване на Бонуси – Натрупаните отстъпки в портфейла на потребителя може да се ползват като се намали стойността на кошницата т.е да се направи приспадане и ако остава сума за плащане да се доплати само остатъчната сума след приспадането като потребителя избира начина на плащане (в брой или с карта). Ако бонуса/отстъпката e достатъчен след неговото приспадане може и да покрие изцяло стойността на поръчката.

Пример:

С всяка поръчка трупате бонуси към вашия портфейл в размер на примерно 5% от стойността на Кошницата. При  поръчка със сума по Кошница 35.00 лв печелите 1.75 лв. Бонусите натрупани за текущия месец са на ваше разположение през следващия месец за заплащане на част от или на цялата сума по ваши поръчки. 

Част 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  И ПРОВЕЖДАНЕ НА БОНУСНАТА ПРОГРАМА

1.1. Бонусната програма е активна и валидна за всички физически лица, които поръчват през официалната интернет страница на Търговеца и правят поръчки чрез вече създаден профил в системата на Търговеца

 1.2. Бонусната програма е валидна единствено, при поръчка през официалната интернет страница на Търговеца Пица Бар 72 ЕООД. Достъпна е само за регистрирани потребители, които правят поръчки чрез вече създаден профил

ЧАСТ 2. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БОНУСИ ПО БОНУСНАТА ПРОГРАМА НА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Начисляване на бонуса

2.1.1. Въз основа на стойността на направените поръчки за всеки календарен месец през официалната интернет страница на Търговеца, всеки клиент печели бонуси, които се начисляват като процент от всяка поръчка и се заделя във Виртуалния портфейл на потребителя.

2.1.2. Бонусите, които клиента получава от поръчки през официалната интернет страница на Търговеца  за календарен месец са следните са в размер на 5 % от стойността на кошницата с продукти на всяка поръчка.

 2.2. Ползване на бонуса и валидност

2.2.1. Бонусите натрупани за текущия месец са на разположение на Потребителя през следващия месец за приспадане като отстъпка и заплащане на част от или на цялата сума по поръчки, като в стойността на поръчката може да включва и цената на доставката.

2.2.2. Бонусът може да се ползва, ако стойността на поръчката е по-ниска от стойността на генерираният бонус, той може изцяло да покрие стойността на поръчката, а наличничният остатък от бонуса да се ползва при следваща поръчка.

2.2.3. Ако стойността на поръчката е повече от наличният бонус, може да има доплащане с избран начин за плащане от потребителя.

2.2.4. Бонусът е валиден за един месец – следващия календарен месец след месеца, в който клиента е реализирал съответните поръчки. След изтичане на календарния месец натрупаният бонус се анулира и не се прехвърлят към следващ месец.

Потребителят има възможност да започне да трупа нови бонуси, които подлежат на използване в рамките на следващия календарен месец .

2.2.5. Натрупаната стойност на бонуса за даден календарен месец не подлежи на изплащане под формата на левовата си равностойност в брой, по банков път или по какъвто и да е друг начин. Бонусът се използва само като отстъпка от продуктите, закупени през Интернет страницата на Търговеца. Бонусите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент

2.2.6. При отказана поръчка, ако е ползван бонуса от портфейла той се връща обратно в портфейла за текущият месец и за следващо ползване.

ЧАСТ 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БОНУСНАТА ПРОГРАМА

3.1. Търговеца има неотменимо право да прекрати бонусната програма по всяко време, обявявайки това, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация, нито изплащане на натрупаната стойност на бонусите преди прекратяване на програмата.

ЧАСТ 4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1. Клиентите на Търговеца поръчващи през настоящата интернет страница са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-горе правила на бонусната програма, наречени Официални правила на бонусната програма “ Портфейл”

4.2. Търговеца си запазва правото да променя или допълва официалните правила на бонусната програма, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет страницата на Търговеца

 4.3. С всяка своя поръчка в официалната интернет страница на Търговеца клиентите се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват техните условията.

ЧАСТ 5. СПОРОВЕ

5.1 Спорове между Търговеца и клиенти, възползващи се от бонусната програма се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България